Nesaf Cenhedlaeth

Y Genhedlaeth Nesaf - Gyrfaoedd

jobopportunities

Technoleg yn trawsnewid y byd rydym yn byw ynddo.

Mae cwmnïau technoleg yng Nghymru yn ein helpu i gadw mewn cysylltiad â'n ffrindiau drwy apps a ffonau symudol. Maent yn creu gemau a gwefannau newydd i'n diddanu, ac yn gweithio i wella gofal iechyd ledled y byd.

Dewiswch yrfa ym maes rhyfeddol technolegau electronig a meddalwedd i fod yn rhan o'r genhedlaeth nesaf o beirianwyr, technegwyr a datblygwyr yng Nghymru.

Mae llawer o yrfaoedd gwerth chweil, sy'n talu'n dda ar gael yn y diwydiant electroneg a meddalwedd. Rydym wedi cynnwys rhai enghreifftiau isod er mwyn rhoi blas i chi arnyn nhw. I weld rhagor o opsiynau, ewch i www.careerswales.com neu www.prospects.ac.uk

Datblygwr Apps
Mae modd llunio rhaglenni, neu 'apps', ar gyfer system benodol, megis Windows neu Android, neu ar draws nifer o blatfformau, gan gynnwys cyfrifiaduron a dyfeisiau symudol. Mae Datblygwr app yn trosi gofynion meddalwedd yn god rhaglennu ymarferol ac yn cynnal ac yn datblygu rhaglenni ar gyfer eu defnyddio ym maes busnes. Bydd y mwyafrif yn arbenigo mewn maes datblygu penodol - megis rhaglenni ffôn symudol

Peiriannydd Electroneg
Electroneg yw'r dechnoleg sy'n ymwneud â chylchedau a systemau electronig, ac mae'n un o brif feysydd peirianneg drydanol. Mae Peirianwyr electroneg yn dylunio, yn datblygu ac yn profi cydrannau, dyfeisiau, systemau neu offer sy'n defnyddio trydan fel un o'u ffynonellau pŵer. Fel peiriannydd electroneg gallech weithio ym maes nanodechnoleg, roboteg, cyfathrebu lloeren a sectorau cyffrous eraill.

Dylunydd Gemau
Gallwch greu'r gemau diweddaraf ar gyfer consolau, cyfrifiaduron llechen neu ffonau fel rhan o'r diwydiant hwn sy'n datblygu'n gyflym. Mae llawer o gamau i waith o'r fath, gan gynnwys creu a dylunio sut bydd y gêm yn edrych a sut i'w chwarae, animeiddio cymeriadau a gwrthrychau, creu sain, rhaglennu, lleoleiddio, profi a chynhyrchu.

Peiriannydd Rhwydwaith
Mae Peirianwyr rhwydwaith yn hanfodol i unrhyw gwmni wrth iddo weithredu, cynnal a chefnogi ei rwydweithiau cyfathrebu - yn y bôn, maen nhw'n gwneud yn siŵr y gall y cwmni weithredu. Efallai y bydd eich tasgau yn cynnwys datrys problemau cysylltiedig â TG a dod o hyd i atebion newydd ar gyfer y cwmni.

Rheolwr Ansawdd
Nod Rheolwyr ansawdd yw ceisio sicrhau bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth mae sefydliad yn ei ddarparu yn addas i'r diben, yn gyson ac yn cwrdd â'r gofynion. Mae hyn yn cynnwys cydymffurfiad cyfreithiol a disgwyliadau cwsmeriaid. Mae rheolwr ansawdd yn cydlynu'r gweithgareddau sy'n rhaid eu cyflawni er mwyn bodloni safonau ansawdd.

Peiriannydd Meddalwedd
Rôl bwysig, amrywiol a diddorol a allai gynnwys cysylltu â chwsmeriaid, ysgrifennu a dylunio meddalwedd; profi a dadfygio; ysgrifennu adroddiadau a llawlyfrau i ddefnyddwyr; hyfforddi a chefnogi defnyddwyr.

Dylunydd Gwefan
Mae Dylunwyr Gwefannau yn cynllunio, creu a chodio tudalennau gwefan, gan ddefnyddio sgiliau annhechnegol a thechnegol i gynhyrchu gwefannau sy'n cyd-fynd â gofynion y cwsmer. Maen nhw'n ymwneud â sut bydd y wefan yn edrych ac yn penderfynu sut bydd hi'n gweithio hefyd. Gall dylunwyr gwefannau hefyd fod yn gyfrifol am gynnal a chadw gwefan sy'n bodoli eisoes.

Am ragor o syniadau a gwybodaeth fanwl, ewch i www.careerswales.com a www.prospects.ac.uk .

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae gyrfa mewn technolegau electroneg a meddalwedd yn ei gynnwys, edrychwch ar rai o'n peirianwyr ifanc. Gallech hefyd fwrw golwg dros ein gwefannau aelodau i weld pa gwmnïau y gallech weithio iddynt yng Nghymru.